Araçların Hurdaya Çıkarılması Nasıl Olur?

Araçların Hurdaya Ayrılma İşlemleri

Çeşitli nedenlerle zarar görmüş, kaza yapmış, ömrünü tamamlamış veya benzer sebeplerden dolayı trafiğe çıkamayacak durumda bir aracınız mı var? Bu aracınızı hurdaya mı çıkartmak istiyorsunuz? Bu yazımızda sizlere hurdaya çıkarılacak bir aracın işlem basamaklarını detaylı olarak ele almaya çalışacağız.

Araçların Hurdaya Ayrılması İçin Mevcut Şartlar

Motorlu bir taşıtın trafikten ayrılabilmesi için birtakım şartların oluşması gerekir. Bir araç aşağıda sayılan nedenlerden bir yada birkaçına sahipse hurdaya ayrılmasında bir sakınca yoktur.

  • Ekonomik ömrünü doldurma,
  • Yıpranma
  • Kaza
  • Yanma
  • Tahrip Edilme

gibi nedenlerle kullanılamaz duruma gelen araçlar trafikten men edilebilir.

Araç Hurdaya Nasıl Çıkarılır?

Araçların hurdaya çıkarılabilmesi için aşağıdaki işlem basamaklarının sırasıyla tamamlanması gerekmektedir.

  • Araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi vermesi gereklidir.
  • Aracın herhangi bir muayeneye tabi tutulmasına gerek yoktur.
  • İlgili vergi dairesinden alınmış motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası ile 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları ile geçiş ücreti borcu bulunmadığına dair ilişik kesme belgesinin veya hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin ibrazı gereklidir.
  • Kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhler bulunmaması halinde,

Yukarıdaki işlem basamaklarından sonra araç müracaat tarihi itibariyle herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunda hurdaya çıkarılır.

Hurdaya çıkarılacak araçtan dolayı yukarıda sayılan hususlarla ilgili borcu bulunmadığının Gelir İdaresi Başkanlığından elektronik sistemle tespit edilebilmesi halinde, belge ibrazı zorunluluğu aranmaz.

M1, N1 kategorisindeki araçlar ile motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli araçların hurdaya ayrılması işlemleri sırasında 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmeliğin ek-3’ünde örneği yer alan “Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu”nun ibrazı zorunludur.

Araca ait tescil belgesine “hurdaya çıkarılmıştır” şerhi konularak sahiplerine geri verilir, motorlu araç trafik belgesi ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilir. “Hurdaya çıkarılmıştır” şerhi konularak sahiplerine verilen araç tescil belgeleri, araçların hurda olarak satışlarında sahiplik belgesi olarak kullanılır.

Hurdaya ayrılmış araçların tescile esas müracaat formuna ve bilgisayar kayıtlarına hurdaya çıkarıldıklarına dair gerekli kayıt düşülür ve tescil dosyaları iki yıl sonra imha edilir. Tescil plakaları ancak bu sürenin sonunda başka araçlara tahsis edilebilir.

Hurdaya ayrılan araç bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik sistemle, bunun mümkün olmaması halinde ise  en geç onbeş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir.

Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. Bunlardan gerekli görülenler kullanıldığı aracın kayıtlarına işlenir.

Bir araca ait tescil bilgilerinin, çalıntı bir araç üzerinde kullanıldığının tespiti üzerine çalınan aracın hak sahibine iade edilmesi ve tescil bilgileri kullanılan bu aracın fiziki olarak bir kısmının veya tamamının bulunamaması halinde, sahiplerinin olayı belgeleyen ilgili kolluk veya adli makamlardan alınmış belge ile müracaatı üzerine, bilgileri kullanılan bu araç durumun tespit tarihi itibariyle birinci fıkrada belirtilen hükümler uygulanarak hurdaya çıkarılır.

Yukarıdaki düzenlemeler uyarınca hurdaya çıkarılan aracın trafik kaydı silinmekte ve bu silinme işlemi tarihi itibariyle MTV mükellefiyeti son bulmaktadır. Hurdaya ayrılmış aracın tekrar trafiğe tescil işlemi söz konusu olmadığı için bu araçlar için yeniden MTV yükümlülüğünün doğması söz konusu değildir.

Kontrol Et

Trafik Denetimlerinde İstenebilecek Belge ve Techizatlar

Trafik Denetimlerinde Kontrol Edilecek Belge ve Techizatlar

Trafik Denetimlerinde Kontrol Edilecek Belge ve Techizatlar Farklı amaçlar için trafik denetimleri yapılmaktadır. Bu rutin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir